Kuum pakkumine

358.00 EUR

498.00 EUR

-28%
Välisuks Alexia

Järgi 2 eksemplari

Vaata lähemalt »

Facebook

IMMOBILAISER CH 335 AHLK Turvatooted autodeleImmobilaiserid

Täpsem info

Transponder immobilaiser suure raadiusega

- 3 käivitusblokeeringut
- Metallkorpus
- 2 transponder kaarti
- Tegutsemisraadius 40cm
- Teenindusrežiim
- Anti-Hijack
- Sireeni väljund (passiivne alarm)
- Kolme värviga LED märgutuli
- Markeeringuta juhtmed

CH 335 AHLK on transponder immobilaiser kuid erinevalt sõsarmudelitest CH 335B ja CH 335P omab CH 335 AHLK suure raadiusega vastuvõtja antenni ja moodulit. Seega ei ole tema tegutsemisraadius 5-7cm vaid koguni 40cm.

Kui antenn ehk vastuvõtja paigaldada juhiistmesse, piisab kui transponder kaart on juhil taskus, seega immobilaiseri deaktiviseerimiseks mingeid lisaliigutusi tegema ei pea.

Antud mudeli eripära on veel see, et tegemist on Anti-Hijacker immobilaiseriga.

Anti-Hijack päästab Teid olukorras kus Teid kui juhti on sõidu ajal vastu tahtmist autost välja visatud ning auto üle võetud.
Nimelt kui sõidurežiimis avatakse juhi uks (süüde jäi sisse), kontrollib süsteem peale esimest pidurivajutust kaardi olemasolu. Kui kaart puudub jääb auto 40 sekundi pärast seisma ning aktiveerub sireen (kui on ühendatud).
Ka normaalolukorras. sõitu alustades, laseb süsteem autot käivitada isegi siis kui kaarti antenni leviala piirkonnas parajasti pole. Sel juhul hakkavad 20 sekundi pärast peale süüte sisse keeramist kostuma summeri helisignaalid ja vilkuma ohutuled. Kui edasise 20 sekundi jooksul kaarti antenni vastuvõtmispiirkonda ei ilmu,
seiskub mootor ning rakendub sireen (kui on ühendatud).

Selline skeem on väga kaval seetõttu, et autovargale jääb mulje, et immobilaiser autol puudub (auto läheb käima) ning ta alustab sõitu, kuid olles 40 sekundi pärast autoga kusagil ristmikul, mootor seiskunud, sireen kisamas, on tal juba väga raske hakata märkamatult immobilaiserit autost otsima, veel vähem seda deaktiviseerima.

KASUTUSJUHEND
IMMOBILAISERILE CHEETAH CH 335AHL-K
SOOVITUSED IMMOBILAISERI ÕIGEKS KASUTAMISEKS
Ära aseta kahte transponder kaarti korraga vastuvõtja lähedale, see segab koodi lugemist.
Samuti hoia kaardid eemal metallesemetest, see raskendab koodi lugemist ja lühendab levi.
Transponder kaardi maksimaalne lugemistundlikus on antenni raadiuse keskpunktis.
Kui transponder kaart on kaduma läinud, pöördu kiiresti paigaldaja poole, sest mõlema
transponder kaardi puudumisel on uute transponder kaartide kodeerimine oluliselt raskem.
RAKENDUMINE
Keerake süüde välja. Süttib roheline märgutuli ning ukse avades hakkab süsteem lugema
20 sekundilist väljumisaega, millest kümnel viimasel sekundil kostuvad summeri helisignaalid.
Peale väljumisaja lõppu hakkab märgutuli punaselt vilkuma – immobilaiser
on rakendunud. Kui peale süüte väljalülitamist ust ei avatud, immobilaiser ei rakendu
ja süüte sisselülitamisel on võimalik autot käivitada, kui uks avati, kuid ei suletud
seda korralikult, annab süsteem sellest märku nelja helisignaaliga (sireeni olemasolul).
IMMOBILAISERI VÄLJALÜLITAMINE
Selleks, et autot käivitada, tuleb (40 sekundi jooksul pärast ukse avamist) istuda
autosse ja jälgida, et kaart oleks vastuvõtja leviraadiuses. Valgusdioodi tuli muutub punasest
roheliseks, andes märku, et immobilaiser on välja lülitatud. Keerates sisse süüte
kostub summeri helisignaal ning roheline valgusdiood kustub. Kui immobilaiseri transponder
kaart puudub või on vale, läheb immobilaiser röövimisvastasesse režiimi.
NB! Kogu selle protseduuri ja ka sõidu vältel peab kaart asuma antenni levialas!
IMMOBILAISERI HÄIRESEISUND
Kui immobilaiser on rakendunud ja avatakse juhi uks, hakkab süsteem ootama kaarti (40
sekundit sisenemisaeg). Peale sisenemisaega, kui kaarti pole näidatud ja süüdet sisse
lülitatud, läheb süsteem häiresse. Rakendub sireen (20 sekundit) ja vilguvad ohutuled
(60 sekundit). Süsteem annab häiret ainult ühe korra, peale seda jääb valgusdiood kiiresti
vilkuma kuni immobilaiseri väljalülitamiseni.
RÖÖVIMISVASTANE REŽIIM EHK ANTI-HIJACK
Süsteem läheb röövimisvastasesse režiimi järgmistel juhtudel:
a) avatakse juhiuks ja keeratakse sisse süüde, kuid puudub kaart
b) sõidurežiimis olles avatakse ja suletakse juhiuks ning seejärel vajutatakse pidurit, kuid
antenni levipiirkonnas puudub transponder kaart
NB! Esimest varianti on ka võimalik paigaldamisel keelata.
Rakendumine:
a) süsteem hakkab lugema 40 sekundit
b) viimased 20 sekundit kostuvad summeri hoiatussignaalid ja ohutuled vilguvad
c) mootor seiskub ja valgusdiood hakkab kiiresti punase tulega vilkuma.
d) 40 sekundit hiljem aktiviseerub ka sireen
e) 20 sekundi pärast kostuvad summeri hoiatussignaalid, sireeni helisignaal ja ohutulede
vilkumine lõppevad. Sellest hetkest alates saab sõidukit käivitada 30-ks sekundiks, et
juht võiks viia auto turvalisemasse kohta, ohutuled vilguvad ja valgusdiood vilgub kiirelt
f) Peale 30 sekundi möödumist on mootori käivitamine blokeeritud, ohutuled vilguvad
veel 15 sekundit. Sellega lõpeb kogu Anti-Hijack tsükkel. Süsteem läheb anti-hijack reziimi
ainult ühe korra ja valgusdiood jääb kiirelt vilkuma kuni süsteem välja lülitatakse.
Tsükli ajal või peale seda on võimalik süsteemi deaktiviseerida järgnevalt: keerake süüde
välja-sisse, seejärel viige kaart antenni leviraadiusse ja vajutage piduri pedaali. Transponder
kaardi puudumisel võib immobilaiseri väljalülitamiseks kasutada PIN koodi.
PIN KOOD
PIN kood on mõeldud kasutamiseks hädaolukorras, kui mõlemad kaardid
on kadunud. Kood koosneb kolmest numbrist (1-9). Tehasepoolne PIN
kood on “123”, kuid seda on võimalik muuta. Immobilaiseri väljalülitamiseks
PIN koodiga tuleb numbrid sisestada süüdet välja-sisse keerates järgnevalt:
1. Häireseisundis olles keera sisse süüde. Seejärel keera süüde välja-sisse 7 korda kuni
valgusdiood hakkab rohelise tulega vilkuma, ohutulede vilkumine lõppeb ja sireen vaikib.
2.10-ne sekundi jooksul keerake süüde välja-sisse PIN koodi esimesele numbrile
vastav arv kordi. Iga korra järel peab kostuma lühike summeri helisignaal.
Oota pikka summeri helisignaali, mis kinnitab et esimene number on sisestatud.
3. Korda punkti 2 järgneva kahe numbri sisestamiseks. Kui PIN kood on õieti sisestatud
ja vastab mälus olevale PIN koodile, siis kostub 3 pikka summeri helisignaali.
4. Kui sisestatud kood oli vale või sisestati liiga aeglaselt, lähab süsteem tagasi alarm või
anti-hijack reziimi. Koodi sisestuskordade arv ei ole piiratud.
PIN KOODI MUUTMINE
Lülita immobilaiser valvereziimist välja ja keera süüde koheselt sisse. Kui valgusdiood
kustub vajuta piduripedaal alla ja keera süüdet välja-sisse 5 korda järjest 10-ne
sekundi jooksul. Lase piduripedaal lahti, valgusdiood hakkab roheliselt vilkuma. Süsteem
on nüüd PIN koodi programmeerimise reziimis ja koodi muutmine käib järgnevalt:
1.10-ne sekundi jooksul sisesta koodi esimene number keerates süüdet
välja-sisse vastav arv kordi. Igale keerule kostub lühike summeri helisignaal.
Peale seda oota pikka summeri helisignaali, mis kinnitab numbri salvestumise.
2. Korda eelmist punkti kahe järgneva numbri salvestamiseks. Kui viimane number on
salvestatud, kostub pikk summeri helisignaal ja valgusdiood hakkab vilkuma oranzilt.
Seejärel korrata punkte 1 ja 2 sama koodi kombinatsiooniga, mis on vajalik koodi
kinnitamiseks. Kui koodid kattuvad asendatakse vana kood sisestatuga andes sellest
märku nelja pika summeri helisignaaliga. Kui sisestatud koodid olid erinevad
või numbri sisestamiseks kulus aega rohkem kui 10-e sekundit jääb kehtima vana
kood ja süsteem väljub reziimist andes sellest märku pika summeri helisignaaliga.
TEENINDUSREŽIIM
Lülita immobilaiser valvereziimist välja ja keera sisse süüde . Valgusdioodi kustudes
keera kohe süüdet välja-sisse 3-4 korda järjest 10-ne sekundi jooksul kuni valgusdiood
muutub oranžiks, andes märku, et süsteem on teenindusrežiimis.
NB! Teenindusreziimi sisenedes ära vajuta piduripedaalile.
Teenindusreziimis ei lähe süsteem valvesse ja autot on võimalik käivitada ilma kaardita.
Süsteem püsib teenindusreziimis ka siis, kui auto aku eemaldada ja hiljem tagasi paigaldada.
NB! Käivitades auto, ära aseta transponder kaarti antenni levialasse, sest see viib süsteemi
teenindusreziimist välja (kui peale süüdet 10-ne sek-i jooksul vajutatakse ka pidurit)

Märksõnad

immobilaiser, immobilaiserid, immod, immo

Loe edasi